Листовка за Директива за радиосъоръженията (RED) за серия CLK/CLPe/CLR Plus

ID: MN002771A01

同じ: 0

その他の言語

詳細情報

技術: Business Radios
Model: CLK446
バージョン: AJ
タイプ: Leaflet
言語: български
Описание
Директивата за преносими радиосъоръжения (RED) е Европейска директива и част от директивите за маркировка СЕ. Тази листовка предоставя изискванията към радиосъоръжението както за ефективно използване, така и за подпомагане на ефективното използване на радиочестотния спектър, за да се избегнат вредни смущения.