Листовка за Директива за радиосъоръженията (RED) за серия CLK/CLPe/CLR Plus

ID: MN002771A01

点赞: 0

其他语言

附加信息

技术: Business Radios
Model: CLK446
版本: AJ
类型: Leaflet
语言: български
Описание
Директивата за преносими радиосъоръжения (RED) е Европейска директива и част от директивите за маркировка СЕ. Тази листовка предоставя изискванията към радиосъоръжението както за ефективно използване, така и за подпомагане на ефективното използване на радиочестотния спектър, за да се избегнат вредни смущения.