Листовка с Директива относно радиооборудването (RED) за серията TLK

ID: MN005661A01

좋아요 수: 0

다른 언어

추가 정보

기술: WAVE
Model: TLK 100i , TLK 110 , TLK 150
버전: AG
유형: Leaflet
언어: български
Описание
Тази Директива относно радиооборудването (RED) е Европейска директива и част от директивите за маркировка СЕ. Тази листовка предоставя изискванията към радиоборудването както за ефективно използване, така и за подпомагане на ефективното използване на радиочестотния спектър, за да се избегнат вредни смущения.