Листовка за Директива за радиосъоръженията (RED) за серия CLK/CLPe/CLR Plus

ID: MN002771A01

좋아요 수: 0

다른 언어

추가 정보

기술: Business Radios
Model: CLK446
버전: AJ
유형: Leaflet
언어: български
Описание
Директивата за преносими радиосъоръжения (RED) е Европейска директива и част от директивите за маркировка СЕ. Тази листовка предоставя изискванията към радиосъоръжението както за ефективно използване, така и за подпомагане на ефективното използване на радиочестотния спектър, за да се избегнат вредни смущения.